Структура

Сектор "Условия на труд и безопасност"

Функции: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и защита при бедствия

в.и.д. ръководител сектор

Даниел Аврамов

Телефон: (02) 8195 526
Кабинет: 1074